وسایل خانه در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

learn persian utensils with podcast at LELB Society

Read more

گوارش غذا در بدن – آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn Persian online on digestive system at LELB Society with podcast and related vocabulary

Read more

ساعت و زمان در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

learn-persian-online-time-at-LELB-Society

Read more

زندگی پرندگان – تمرین خواندن در فارسی

birds life to learn Persion online in LELB Society

Read more

رشد گیاهان از دانه – تمرین خواندن در فارسی

plant growth from seed to learn Persian online at LELB Society

Read more

آشنایی با زمین – تمرین خواندن در فارسی

Learn Persian about Earth with podcast and selected text at LELB Society

Read more

آموزش شغل ها در زبان فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn jobs in Farsi with simple sentences and examples for elementary students at LELB Society by Hajar Aziz Zanjani

Read more

Persian Conversation at Doctor’s Office – Learn Persian Online

Persian conversation at doctor's office with podcast and common expressions at LELB Society by Zahra Pourbagher

Read more

🤙 WhatsApp