روش های پیشگیری از بیماری کرونا – آموزش زبان فارسی

Learn Persian Online at LELB Society about Hygiene Factors against CoronaVirus for Kids

Read more

رعایت بهداشت فردی برای آموزش آنلاین زبان فارسی

online-persian-class about observe personal hygiene at LELB Society

Read more

نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 1 داستان گویی

Online Persian Class Sample 1 at LELB Society

Read more

خانه تکانی برای نوروز – آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn Persian Online Dusting for Nowruz at LELB Society

Read more

وسایل خانه در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

learn persian utensils with podcast at LELB Society

Read more

گوارش غذا در بدن – آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn Persian online on digestive system at LELB Society with podcast and related vocabulary

Read more

ساعت و زمان در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

learn-persian-online-time-at-LELB-Society

Read more

زندگی پرندگان – تمرین خواندن در فارسی

birds life to learn Persion online in LELB Society

Read more