عبارت های پرسشی در زبان فارسی با مثال های ساده

Wh-questions in Farsi at LELB Society to learn Persian online with examples

Read more

زمان حال التزامی در زبان فارسی

Persian tense Present Obligatory Eltezami at LELB Society to learn Persian online

Read more

زمان حال استمراری در فارسی – دستور زبان فارسی

learn persian tenses present continuous at LELB Society

Read more

All Pronouns in Farsi – انواع ضمایر در زبان فارسی

All Pronouns in Farsi - انواع ضمایر در زبان فارسی

Read more

Passive Voice in Farsi – ساختار مجهول در زبان فارسی

Passive Voice in Farsi - LELB Society

Read more

🤙 WhatsApp