Log in

Verb Conjugation in Farsi – صرف فعل در فارسی

Published on November 7th, 2019 | Last updated on December 9th, 2020 by | Category: Learn Persian Online with 500 Persian Lessons + Videos | No Comments on Verb Conjugation in Farsi – صرف فعل در فارسی | 124 Views | Reading Time: 4 minutes

Verb Conjugation in Farsi

Verb Conjugation in Farsi

در این درس، صرف فعل بر روی مصدر رفتن می باشد. در زبان فارسی، برای صرف هر فعل، باید بن ماضی / گذشته و بن مضارع یا حال آن فعل را بدانید. در مورد مصدر رفتن، بن گذشته، رفت و بن مضارع، رو می باشد.

صرف فعل در زمان حال / مضارع ساده

من به مدرسه می روم / می رم. ==> .I go to school

تو به مدرسه می روی / می ری. ==> .You go to school

او / اون به مدرسه می رود / می ره. ==> .He/she goes to school

ما به مدرسه می رویم / می ریم. ==> .We go to school

شما به مدرسه می روید / می رید / می رین. ==> .You go to school

آنها / اونها / اونا به مدرسه می روند / می رن. ==> .They go to school

صرف فعل در زمان گذشته یا ماضی ساده

من به مدرسه رفتم. ==> .I went to school

تو به مدرسه رفتی. ==> .You went to school

او / اون به مدرسه رفت. ==> .He/she went to school

ما به مدرسه رفتیم. ==> .We went to school

شما به مدرسه رفتید / رفتین. ==> .You went to school

آنها / اونها / اونا به مدرسه رفتند / رفتن. ==> .They went to school

صرف فعل در زمان آینده

من به مدرسه خواهم رفت. ==> .I will go to school

تو به مدرسه خواهی رفت. ==> .You will go to school

او / اون به مدرسه خواهد رفت. ==> .He/she will go to school

ما به مدرسه خواهیم رفت. ==> .We will go to school

شما به مدرسه خواهید رفت / خواهین رفت. ==> .You will go to school

آنها / اونها / اونا به مدرسه خواهند / خواهن رفت. ==> .They will go to school

صرف فعل در زمان حال استمراری

من دارم به مدرسه می روم / می رم. ==> .I’m going to school

تو داری به مدرسه می روی / می ری. ==> .You’re going to school

او / اون دارد / داره به مدرسه می رود / می ره. ==> .He/she is going to school

ما داریم به مدرسه می رویم / می ریم. ==> .We are going to school

شما دارید / دارین به مدرسه می روید / می رید / می رین. ==> .You are going to school

آنها / اونها / اونا دارند / دارن به مدرسه می روند / می رن. ==> .They are going to school

صرف فعل در زمان گذشته دور یا ماضی بعید

من به مدرسه رفته بودم. ==> .I had gone to school

تو به مدرسه رفته بودی. ==> .You had gone to school

او / اون به مدرسه رفته بود. ==> .He/she had gone to school

ما به مدرسه رفته بودیم. ==> .We had gone to school

شما به مدرسه رفته بودید / رفته بودین. ==> .You had gone to school

آنها / اونها / اونا به مدرسه رفته بودند / رفته بودن. ==> .They had gone to school

صرف فعل در زمان ماضی نقلی یا گذشته نقلی

من به مدرسه رفته ام. ==> .I have gone to school

تو به مدرسه رفته ای. ==> .You have gone to school

او / اون به مدرسه رفته است / رفته. ==> .He/she has gone to school

ما به مدرسه رفته ایم. ==> .We have gone to school

شما به مدرسه رفته اید / رفته این. ==> .You have gone to school

آنها / اونها / اونا به مدرسه رفته اند / رفته ان. ==> .They have gone to school

صرف فعل در زمان گذشته یا ماضی استمراری

من به مدرسه می رفتم. ==> .I was going to school

تو به مدرسه می رفتی. ==> .You were going to school

او / اون به مدرسه می رفت. ==> .He/she was going to school

ما به مدرسه می رفتیم. ==> .We were going to school

شما به مدرسه می رفتید / می رفتین. ==> .You were going to school

آنها / اونها / اونا به مدرسه می رفتند / می رفتن. ==> .They were going to school

برخی دیگر از مصدر های رایج در زبان فارسی به همراه بن مضارع و گذشته:

مصدر نوشتن (to write) –> بن گذشته: نوشت – بن مضارع: نویس

مصدر خوردن (to eat) –> بن گذشته: خورد – بن مضارع: خور

مصدر گفتن (to say, to tell) –> بن گذشته: گفت – بن مضارع: گو

مصدر خواندن (to read, to sing) –> بن گذشته: خواند – بن مضارع: خوان

مصدر آمدن –> بن گذشته: آمد – بن مضارع: آ – آی

مصدر دیدن –> بن گذشته: دید – بن مضارع: بین

مصدر دادن –> بن گذشته: داد – بن مضارع: ده

مصدر شنیدن –> بن گذشته: شنید – بن مضارع: شنو

Leave a Comment

Chat