کمک Meaning in Farsi – Learn Persian Online

کمک Meaning in Farsi کمک Meaning in Farsi /komak/ (noun) English: help, assistance, support French: Aidez-moi Farsi: یاری، مدد، همکاری، مساعدت، دستگیری Verb: کمک کردن، کمک نمودن، کمک خواستن، کمک رساندن Adj: کمکی Plural: کمک ها Examples: .بچه ها در کارهای خانه به مادرشان کمک کردند .آتش نشانی برای خاموش کردن آتش نیروی کمکی درخواست … Read more

This lesson was published on Jan 28, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment