آموزش زبان فارسی درباره شغل پرستاری برای غیر فارسی زبانان

#109596
Assal Rabiy
Participant

۱:او تغییر زیادی در شغل پرستاری یخاد کرد، او سربازان مجروح را نجات می داد. هدف فلورانس بهبود مراقبت های پرستاری برای بیماران بود.

۲:برای آنکه او هر شب فانوس به دست می گرفت و به دیدن بیماران خود سر می زد.

Last updated on October 4, 2022 by