تغییر شخصیت در انجمن آموزش زبان فارسی غیر فارسی زبانان

#110286

من فکر می کنم اگر کسی خیلی تلاش کند و نشان دهد که تغییر کرده است، می تواند شخصیت خود را تغییر دهد.

در داستان، چیس در ادامه داستان چیزهای کوچکی از زندگی خود را به یاد می آورد.

دوستان جدید چیس می‌خواهند او فرد بهتری باشد و او را تشویق می‌کنند، اما دوستان قبلی چیس نمی‌خواهند او همان‌طور بماند و تبدیل به فرد بهتری نشود.

Last updated on November 4, 2022 by