Reply To: آلودگی محیط زیست و چگونگی مراقبت از زمین

#103691

آفرین، خوب بود.

بهتر است به جای (دارد گرم می شود) بگوییم: هوا در حال گرم شدن است

برای تایپ آ میتوانید کلیدهای زیر را باهم بزنید:

shift + آ

برای مراقبت از زمین می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم.

Categories:

Last updated on May 14, 2022 by