Reply To: آموزش زبان فارسی درباره مصر باستان اهرام مصر

#109698

چیزی که برای من خیلی جالب بود بزرگی و زیبایی اهرام است و اینکه که آنها فکر می کردند که یک نفر پس از مرگش زنده می شود برای همین روی دیوارهای هرم نقاشی می کردند تا روح ها بدانند کجا بروند.

Categories:

Last updated on October 7, 2022 by