Reply To: آموزش فارسی با داستان فارسی درباره کمک کردن

#109713

خیلی خوب بود دایانا جان، از این که می بینم خودت تمرین رو انجام دادی خوشحالم

1 – برای این که / کمک کرد/ وقتی / رفت / دستش

برای این که چوپان به شیر کمک کرد وقتی تیغ در دستش رفت

3- کرد/ برای این که / شیر

به جای (برای این که) میتونی از (زیرا/ چون) هم استفاده کنی

Last updated on October 8, 2022 by