Log in

آموزش زبان فارسی آنلاین با استفاده از تکنولوژی

Last updated on November 26, 2022 by with 8 Views and Reading Time: 3 minutes
#111034

به نظر من هم، آموزش زبان فارسی آنلاین می تواند خیلی راحت تر، متنوع تر و مفید تر از شرکت در کلاس فارسی به شکل حضوری باشد، زیرا در درجه اول، شما دیگر نیاز نیست که وقت خود را در بین خانه و کلاس حضوری فارسی هدر بدهید. از سوی دیگر، منابع آموزش زبان فارسی به شکل چند رسانه ای است. یعنی مانند بیشتر کتابها برای آموزش زبان فارسی، فقط محدود به متن نیست.

همان طوری که شما اشاره کردید، داستان های فارسی موجود در سایت ما، به همراه ویدیو و پادکست هستند که شما می توانید آنها را ببینید و بشنوید. همچنین، از طریق روش آموزش خودآموز زبان فارسی این امکان وجود دارد تا فارسی آموزان، زبان فارسی را به شکل غیر همزمان و با پشتیبانی 24 ساعته مدرسین فارسی ما فرا بگیرند.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment