Log in

تخم مرغ دزد شتر دزد می شود انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on November 11, 2022 by with 8 Views and Reading Time: 2 minutes
#110545

1. معنی ضرب المثل تخم مرغ دزد شتر دزد می شود این است که اول شروع به دزدیدن چیزهای کوچک مثل تخم مرغ می کنید و فکر می کنید طبیعی است اما بعد به دزدی ادامه می دهید و چیزهای بزرگتر مثل شتر را می دزدید.

2. نقش مادری که پسرش را دزد کرد این است که او دفعاتی را تشویق می‌کند که پسر چیزهای کوچکی را دزدیده باشد که باعث می‌شود پسر فکر کند دزدی درست است، بنابراین او چیزهای بیشتری را دزدید.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment