Log in

تشویق و تنبیه کودکان موضوع انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on November 12, 2022 by with 11 Views and Reading Time: 2 minutes
#110563

۱- معنی ضرب المثل فارسی “تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود” این است که اول چیزهای بسیار کوچکی مثل تخم مرغ می دزدی و فکر می کنی این یک چیز عادی است، اما بعدا چیزهای بزرگتری مثل شتر می دزدی ولی هنوز فکر نمی کنی که مهم است.

۲- نقش مادر پسر این است که همیشه وقتی پسرش چیزهای کوچکی می دزدید تشویقش می کرد. بعدا پسر فکر کرد که دزدیدن خوب است به دلیل آنچیز های که مادرش به او گفت. بنابراین پسر چیزهای بزرگتر و ارزشمندتر را دزدید که او را به دردسرهای زیادی انداخت.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment