Reply To: فصل مورد علاقه شما چیست خواندن و نوشتن فارسی

#103412

آفرین، خیلی خوب نوشتی. فقط، شکل درست جمله زیر رو ببین

باران می بارید و هوا تمیز شد –> باران می بارد و هوا تمیز می شود

Last updated on May 8, 2022 by