Reply To: وقت آزاد خود را چطور می گذرانید مکالمه فارسی

#104611

۱- من در وقت آزادم بازی, نقاشی, ورزش می کنم, و با دوستم وقت می گذرانم.

۲- من فکر می کنم شما باید وقت آزاد داشته باشید برای اینکه اگر شما همیشه کار کنید خسته می شوید.

۳- سرگرمی مورد علاقه من رفتن به جاهای تفریحی است. سرگرمی مورد علاقه شما چیست؟

۴- من بعضی وقت ها برنامه ریزی می کنم مخصوصا وقتی با دوستم بیرون می روم.

Last updated on May 28, 2022 by