Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#104975

برای کلاس بعدی داستان زیر را ادامه دهید.

لطفا دقت کنید که این داستان، ناتمام است و شما باید پاراگراف به پاراگراف، پیش بروید و داستان را کامل کنید. لطفا داستان را خیلی زود تمام نکنید و اجازه بدهید تا فرد دیگر هم در این فعالیت شرکت کند.

داستان فارسی مبارزه با ترس – آموزش زبان فارسی

Categories:

Last updated on June 4, 2022 by