Log in

Reply To: مکالمه فارسی درباره وسایل ارتباط جمعی

Last updated on August 22, 2022 by with 7 Views and Reading Time: 2 minutes
#108389

بله کیان جان. کاملا درست می گی. امروزه، خیلی از کارها با اینترنت انجام می شه، مثل تشکیل کلاس آنلاین فارسی. برای درس خواندن و بازی کردن هم از اینترنت استفاده می کنیم، هم به شکل فردی و هم به شکل گروهی.

اینترنت در دنیای امروز، فاصله ها را برداشته و مردم از هر کجای دنیا، به راحتی می توانند با هم حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment