Log in

بهترین منابع آموزش زبان فارسی در مدرسه فارسی LELB Society

Last updated on December 24, 2022 by with 10 Views and Reading Time: 2 minutes
#111807

بهترین منابع آموزش زبان فارسی با تمرین های عملی در انجمن زبان فارسی

خواستم – من می خواستم کفش نو بگیرم

اجازه داد – پدرم به من اجازه داد بعد از شام دسر بخورم

می شوم – وقتی با دوستانم هستم خوشحال می شوم

گذاشتم – هدیه ای برای خواهرم زیر درخت کریسمس گذاشتم

امکان دارد – امکان دارد که سال آینده سگ بگیریم

احتمال دارد – احتمال دارد فردا باران ببارد

لازم است – برای کلاس فارسی لازم است لپ تاپ داشته باشید

مجبور بودیم – در زمان کرونا مجبور بودیم از ماسک استفاده کنیم

باید – بچه ها باید با بزرگترها مهربان باشند

نباید – مردم نباید با دیگران نامهربان باشند

امیدوارم – امیدوارم کرونا تمام شود

1. من امیدوار بودم در مسابقه برنده شوم

2. برای سلامت بدن باید بهداشت خود را رعایت کنیم

3. امروز دیر از خواب بیدار شدی، احتمال دارد به موقع سر کار نرسی

4. پریسا امروز به مدرسه نیامده بود، احتمال دارد اتفاقی برایش افتاده باشد

5. هوا خیلی سرد شده، لازم است لباس بیشتری بپوشی تا سرما نخوری.

6. امیدوار هستم آخر هفته فرصت داشته باشم شما را ببینم

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment