آموزش فارسی داستان ضحاک و کشتن پدرش از داستان های شاهنامه فردوسی

آموزش فارسی داستان ضحاک آموزش فارسی داستان ضحاک                             داستان ضحاک و کشتن پدرش چو ضحاک بشنید اندیشه کرد              ز خون پدر شد دلش پر ز درد به ابلیس گفت این سزاوار نیست        … Read more

This lesson was published on Oct 30, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment