8 شکل فعل کمکی در فارسی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

کاربرد فعل کمکی در فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در مرکز آموزش زبان فارسی مقدماتی تا پیشرفته LELB Society با مثال های کاربردی در جمله های فارسی آشنایی با واژگان فعل کمکی در فارسی فعل های کمکی (Model Auxiliary verb) که در زبان انگلیسی می شناسید به چه شکلی در … Read more

This lesson was published on Dec 06, 2022 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment