مکالمه آشنایی اولیه فارسی و معرفی به دیگران

مکالمه آشنایی اولیه فارسی و معرفی به دیگران مکالمه آشنایی اولیه فارسی یکی از مهم ترین نکاتی که در شرایط مختلف در مواجه با افراد ممکن است با آن برخورد نمایید، نحوه معرفی خودتان به زبان دیگر است. معرفی می تواند برای یک مصاحبه، شروع یک رابطه دوستانه رسمی و غیررسمی باشد که با توجه … Read more

This lesson was published on Jul 15, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment