Farsi Class on Body Parts for Non-Persian Speakers

 Farsi class on body parts

Farsi class on body parts

Reading comprehension on body parts in Farsi

برای زنده ماندن و تولید مثل، بدن انسان برای انجام وظایف حیاتی خاص به ارگانهای اصلی بدن داخلی متکی است. هنگامی که دو یا چند عضو به همراه ساختارهای مرتبط با یکدیگر کار می کنند، آنها به اجزای تشکیل دهنده یک سیستم بدن تبدیل می شوند.

برخی از اندامهای داخلی به راحتی قابل تشخیص و عملکردهای مرتبط با آنها عبارتند از:

مغز مرکز کنترل سیستم عصبی است و در داخل جمجمه قرار دارد. کارکردهای آن شامل کنترل و هماهنگی عضلات ، دریافت و ادغام حسی ، تولید گفتار ، ذخیره حافظه و تدوین فکر و احساسات است.

ریه ها دو ساختار اسفنجی مانند مخروطی هستند که بخش اعظم حفره سینه را پر می کنند. وظیفه اساسی آنها تأمین اکسیژن از هوای استنشاق شده به جریان خون و بیرون آمدن دی اکسید کربن است.

کبد در سمت راست حفره شکمی در زیر دیافراگم قرار دارد. وظیفه اصلی آن پردازش محتویات خون برای اطمینان از ترکیب یکسان است. این فرایند شامل تجزیه چربی ها ، تولید اوره ، فیلتر کردن مواد مضر و حفظ سطح مناسب گلوکز در خون است.

معده کیسه ای عضلانی ، الاستیک و گلابی است که به صورت متقاطع در حفره شکمی در زیر دیافراگم قرار دارد. هدف اصلی آن هضم غذا از طریق تولید آب معده است که مواد غذایی را تجزیه می کند ، میکس و خرد می کند.

کلیه ها دو عضو لوبیا به شکل هستند که در قسمت پشتی شکم قرار دارند ، یکی در هر طرف ستون فقرات. عملکرد آنها حفظ تعادل شیمیایی بدن با دفع مواد زاید و مایعات اضافی به شکل ادرار است.


Join our free Farsi / Persian classes in our Discord server.

Join our Discord server where we hold our online classes. You can also chat with hundreds of other Farsi learners, ask us your Persian questions and find Faris partners.

Leave a Comment