تمرین جمله سازی فارسی با فارسی آموزی از آمریکا

#109735
Jade Johnson
Participant

چرا دوست دارم فارسی یاد بگیرم؟

من چند سگ دارم؟

چگونه به دانشگاه بروم؟

من کجا زندگی می کنم؟

چگونه پیانو بزنم؟

Last updated on October 10, 2022 by