تمرین جمله سازی فارسی با فارسی آموزی از آمریکا

#109735
Jade Johnson
Participant

چرا دوست دارم فارسی یاد بگیرم؟

من چند سگ دارم؟

چگونه به دانشگاه بروم؟

من کجا زندگی می کنم؟

چگونه پیانو بزنم؟

Categories:

This page was published on by