Log in

حفظ آرامش در شرایط سخت در انجمن آموزش زبان فارسی

LELB Society: A Bilingual Academy of English & Persian Forums Student Portfolio Assessment at LELB Society Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment حفظ آرامش در شرایط سخت در انجمن آموزش زبان فارسی

#112045

1- داستان جالب است برای اینکه اهمیت حفظ آرامش در مواقع خطر را نشان می دهد.

2- اگر در مواقع خطر آرام بمانید چه اتفاقی می افتد؟

3- خرگوش چگونه توانست از شر شیر خلاص شود؟

4- به نظرم آموزش زبان فارسی از طریق داستان خوب است چون از آن لذت می برم و لغات جدیدی یاد گرفتم.