Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#104176

برای تمرین نوشتن در فارسی به لینک زیر پاسخ دهید

وقت آزاد خود را چطور می گذرانید مکالمه فارسی

شما می توانید برای آشنایی با کلمات فارسی مربوط به آن، درس زیر را هم ببینید:

Free Time in Farsi – Learn Persian Online Easily

برای تمرین شنیدن و خواندن در فارسی داستان زیر را ببینید. در کلاس بعدی داستان را می خوانیم.

داستان فارسی زشت و زیبا آموزش فارسی با داستان

Categories:

This page was published on by