Log in

Reply To: آموزش زبان فارسی درباره مصر باستان اهرام مصر

Last updated on September 7, 2022 by with 9 Views and Reading Time: 2 minutes
#108789
Assal Rabiy
Participant

مومیای

مومیای جالب است برای انکه آن ها را در اتاق های مخفی قرار می دند تا بدن آن ها سالم بماند برای آن که مردم به مصر به زندگی پس از مرگ باور داشتند. برای من خالب بود که چیز های باارزش را با مومیای دفن مو کردند. ما متوجهه می سویم که مردم باستان مصر اعتقاد خاصی به زندگی پس از مرگ داشتند برای همین همیشه اترام به مردگن خود می گزاشتند.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment