Log in

آموزش اعداد در فارسی برای غیر فارسی زبانان

Last updated on August 19, 2022 by with 23 Views and Reading Time: 8 minutes
Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #108250

   در این انجمن زبان فارسی، نخست از فارسی آموزان می خواهیم که درس آموزش اعداد در فارسی را مطالعه کنند. در داخل این درس فارسی درباره اعداد، مانند همه درسهای فارسی دیگر در سایت، ویدیو نیز قرار دارد. سپس از شما می خواهیم که اعداد فارسی زیر را از عدد به حروف و از حروف به عدد تبدیل کنید.

   این انجمن آموزش زبان فارسی برای آموزش اعداد فارسی تهیه نشده است و تنها برای تمرین کردن اعداد فارسی تهیه شده است.

   پنج هزار و چهارصد و بیست و نه

   هفت هزار و دویست و سی و هشت

   دوهزار و شش صد و پنجاه و چهار

   سه هزار و هفت صد و هشت

   2754

   1092

   4537

   8211

  • #108424
   Assal Rabiy
   Participant

   2754=دو هزار و هفتصد و پنجاه و چهار

   1092=یک هزار و نود و دو

   4537=چهار هزار و پنجصد و سی و هفت

   8211= هشت هزار و دویست و یازده

   پنخ هزار و چهارصد وبیست و نه=۵۴۲۹

   هفت هزار و دویست و سی و هشت=۷۲۳۸

   دو هزار و شش صد و پنجاه و چهار=۲۶۵۴

   سه هزار و هفت صد و بیست=۳۶۲۰

   • #108429

    آفرین آلتا جان! واقعا عالی نوشتی، با اینکه تمرین سختی بود.

    فقط به جای پنجصد باید بنویسی: پانصد

    همچنین، هفتصد رو به اشتباه 600 به عدد تبدیل کردی در آخرین تمرین

    حتما می دونی که 300 هم به این شکل نوشته میشه: سیصد.

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment