داستان الاغ روباه و شیر با پادکست برای آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان

داستان الاغ روباه و شیر داستان الاغ روباه و شیر در روزگاران قدیم، الاغ و روباهی با هم دوستان صمیمی بودند. روزی، آنها برای یافتن غذا با هم به داخل جنگل رفتند. هنوز آنقدر از خانه دور نشده بودند که شیر تنومندی را در راه دیدند. الاغ و روباه، هر دو از شدت ترس، به … Read more

This lesson was published on May 16, 2020 by

Login to study this lesson.