داستان طوطی و بازرگان – آموزش آنلاین فارسی به کودکان

داستان طوطی و بازرگان داستان طوطی و بازرگان روزی، روزگاری بازرگان ثروتمندی طوطی خوش سخن و زیبایی داشت که در قفس از او نگهداری می کرد. بازرگان هر روز با طوطی صحبت می کرد و از شیرین زبانی طوطی لذت می برد. مرد بازرگان روزی تصمیم می گیرد برای تجارت به هندوستان سفر کند. مرد … Read more

This lesson was published on May 21, 2020 by

Login to study this lesson.