داستان گویی در کلاس آنلاین فارسی و گفتگو با مدرس

داستان گویی در کلاس آنلاین فارسی بر اساس داستان قورباغه و گاو نر و بیان جزئیات داستان به زبان خود فارسی آموز و گفتگو با مدرس فارسی در کلاس نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره … Read more

This lesson was published on: 03/29/21