داستان گویی در کلاس آنلاین فارسی و گفتگو با مدرس

داستان گویی در کلاس آنلاین فارسی بر اساس داستان قورباغه و گاو نر و بیان جزئیات داستان به زبان خود فارسی آموز و گفتگو با مدرس فارسی در کلاس نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 5 فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا مدرس: هاجر عزیز زنجانی فعالیت آموزشی: بیان شفاهی داستان یا داستان گویی

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment