زمان گذشته استمراری در زبان فارسی – آموزش زبان فارسی

زمان گذشته استمراری در زبان فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به همراه پادکست یا ویدیوی آموزشی، مثال های ساده و توضیحات کامل ویژه آموزش دستور زبان فارسی Watch this video on YouTube کاربرد زمان گذشته استمراری در زبان فارسی زمان گذشته استمراری برای بیان کاری استفاده می شود که در

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

8 comments on “زمان گذشته استمراری در زبان فارسی – آموزش زبان فارسی”

Leave a Comment

Chat