آموزش حرف آ غیر اول در الفبای فارسی برای کودکان

آموزش حرف آ غیر اول در الفبای فارسی برای کودکان و خردسالان با استفاده از شعر و انیمیشن به شکل شاد و جذاب Watch this video on YouTube آموزش حرف آ غیر اول وقتی صدای « آ » میاد                  « آ » اول با کلاش میاد اما

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment