آموزش خواندن و نوشتن فارسی برای کودکان و تمرین دستخط فارسی

آموزش خواندن و نوشتن فارسی برای کودکان و تمرین دستخط فارسی با املا یا دیکته فارسی و اصلاح اشتباهات فارسی آموزان در این فعالیت آموزشی، از فارسی آموز خواسته می شود تا متنی که برای او دیکته می شود را بر روی کاغذ بنویسد و پس از انجام آزمون دیکته، از نوشته خود عکس بگیرد … Read more

This lesson was published on Oct 16, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment