آموزش خواندن و نوشتن فارسی برای کودکان و تمرین دستخط فارسی

آموزش خواندن و نوشتن فارسی برای کودکان و تمرین دستخط فارسی با املا یا دیکته فارسی و اصلاح اشتباهات فارسی آموزان در این فعالیت آموزشی، از فارسی آموز خواسته می شود تا متنی که برای او دیکته می شود را بر روی کاغذ بنویسد و پس از انجام آزمون دیکته، از نوشته خود عکس بگیرد

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment