زمان گذشته زنده یا گذشته نقلی در زبان فارسی

زمان گذشته زنده یا گذشته نقلی در زبان فارسی به همراه پادکست و مثال های فراوان برای آموزش دستور زبان فارسی به غیر فارسی زبانان Watch this video on YouTube کاربرد زمان گذشته زنده در فارسی زمان گذشته زنده یا ماضی نقلی در زبان فارسی برای بیان کاری یا حالتی استفاده می شود که در

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment