زمان گذشته زنده یا گذشته نقلی در زبان فارسی

زمان گذشته زنده یا گذشته نقلی در زبان فارسی به همراه پادکست و مثال های فراوان برای آموزش دستور زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کاربرد زمان گذشته زنده در فارسی زمان گذشته زنده یا ماضی نقلی در زبان فارسی برای بیان کاری یا حالتی استفاده می شود که در زمان گذشته اتفاق افتاده است … Read more

This lesson was published on Aug 29, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment