آسمان Meaning in Farsi – Learn Persian Online

آسمان Meaning in Farsi آسمان Meaning in Farsi /’ās[e]mān/ (noun) English: sky, heaven, firmament French: ciel Farsi: فلک، سپهر Examples: .در هوای آفتابی، آسمان صاف و آبی رنگ است .در هوای بارانی، آسمان ابری و گرفته است .ماه و ستاره ها آسمان شب را زیبا کردند Proverb: در آسمان سیر کردن: در توهم زندگی کردن … Read more

This lesson was published on Jan 26, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment