آسمان Meaning in Farsi – Learn Persian Online

آسمان Meaning in Farsi

آسمان Meaning in Farsi

/’ās[e]mān/ (noun)

English: sky, heaven, firmament

French: ciel

Farsi: فلک، سپهر

Examples:

.در هوای آفتابی، آسمان صاف و آبی رنگ است

.در هوای بارانی، آسمان ابری و گرفته است

.ماه و ستاره ها آسمان شب را زیبا کردند

Proverb:

در آسمان سیر کردن: در توهم زندگی کردن

سر بر آسمان کشیدن: اوج گرفتن

آسمان و ریسمان را سر هم بافتن: دوچیز بی تناسب را به هم مرتبط کردن، سخن نامربوط گفتن

آسمان به زمین نمی آید: اتفاق مهمی نمی افتد

Leave a Comment