آمدن Meaning in Farsi – Learn Persian Online Easily

آمدن Meaning in Farsi

آمدن Meaning in Farsi

/āmadan’/ (verb)

English: come, arrive

French: À venir

Urdu: آنا

Farsi: رسیدن، گذشتن، سپری شدن، پدیدار شدن

Other Verb: خوش آمدن، به کار آمدن، بیرون آمدن، می آید

Antonym: رفتن

Examples:

Parviz came from a trip.                                                             .پرویز از سفر آمد

Welcome.                                                                                  .خیلی خوش آمدید

My friend will come to our house tomorrow.      .دوستم فردا به خانه ی ما می آید

Leave a Comment