آموزش فارسی با شعر ما کودکان – آموزش آنلاین فارسی به کودکان با شعر

آموزش فارسی با شعر ما کودکان

آموزش فارسی با شعر ما کودکان

شعر قشنگ ما کودکان از عباس یمینی شریف حرف های خوب زیادی برای ما دارد. این شعر به ما کودکان می گوید که ما کودکان به تنهایی یا با دوستان کتاب می خوانیم. خواندن کتاب، چیزهای زیادی به ما یاد می دهد. با خواندن کتاب، کارهای خوب را از بد می شناسیم. دبستان یا مدرسه برای ما بچه ها مثل گلستان یعنی باغ گل است که در آن بزرگ می شویم. ما بچه های خوب، در مدرسه یاد می گیریم که حرف های خوب بزنیم و کارهای درست انجام بدهیم. با همه، دوست و مهربان باشیم و با رفتار خوب خودمان، همه را شاد و خندان کنیم.

شعر « ما کودکان » از عباس یمینی شریف

آموزش فارسی با شعر ما کودکان

ما کودکانیم

شیرین زبانیم

تنها و با هم

کتاب می خوانیم

باغ دبستان

ما در دبستان

شادیم و خندان

چون گل که دارد

جا در گلستان

گفتار خوب

گفتار ما خوب

هر کار ما خوب

با هر کسی هست

رفتار ما خوب

Leave a Comment