دوست Meaning of دوست in Farsi – Learn Persian Online

دوست Meaning of دوست in Farsi

دوست Meaning of دوست in Farsi

/dust/ (noun)

English: friend, mate

French: Un ami

Farsi: یار، همدم، رفیق

Antonym: دشمن

Adj: دوستانه، دوستدار (دوستار)، دوست داشتنی

Verb: دوست داشتن (علاقه داشتن)، دوستی کردن، دوست شدن، دوست بودن

Plural: دوستان

Examples:

.من فصل بهار را دوست دارم

.پروین پدرش را خیلی دوست داشت

.ما باید دوستدار طبیعت باشیم

Proverb:

دوستی خاله خرسه

دوری و دوستی

دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی

دشمن دانا به از نادان دوست

هرچه از دوست مي رسد، نيكوست

دوستان وفادار بهتر از خويشند

با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز

2 thoughts on “دوست Meaning of دوست in Farsi – Learn Persian Online”

  1. dear friend i started studying 1100 vocabulary book for 20 days. I found it difficult to memorize each word and their meanings so i searched the youtube where i access your videos.they helped me a lot in
    memorizing the words
    pronunciations
    the rest of difficult words occuring in paragraphs and sentences
    and saved much time. so your initiatives are laudable and i hope that you will continue your services to help aspirants without cupidity.

Leave a Comment

🤙 WhatsApp