مهربان Meaning of مهربان in Farsi – Learn Persian Online

مهربان Meaning of مهربان in Farsi

مهربان Meaning of مهربان in Farsi

/mehr[a]bān/ (adj)

English: kind, friendly, merciful

French: gentille

Farsi: با محبت، خوش اخلاق

Antonym: نا مهربان

Verb: مهربان بودن

Noun: مهربانی

Adv: با مهربانی

Examples:

.مادر من با همه مهربان است

.دوست مهربان همیشه به فکر کمک کردن است

.آن ها با مهربانی به مهمان ها خوش آمد می گفتند

.برادر سارا با همه مهربان بود

Leave a Comment