مهربان Meaning of مهربان in Farsi – Learn Persian Online

مهربان Meaning of مهربان in Farsi مهربان Meaning of مهربان in Farsi /mehr[a]bān/ (adj) English: kind, friendly, merciful French: gentille Farsi: با محبت، خوش اخلاق Antonym: نا مهربان Verb: مهربان بودن Noun: مهربانی Adv: با مهربانی Examples: .مادر من با همه مهربان است .دوست مهربان همیشه به فکر کمک کردن است .آن ها با مهربانی … Read more

This lesson was published on Jan 24, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment