نشستن Meaning in Farsi – Learn Persian Online Easily

نشستن Meaning in Farsi

نشستن Meaning in Farsi

/nešastan/ (verb)

English: sit, perch, alight

French: Asseoir

Urdu: بیٹھو

Farsi: در جایی قرار گرفتن، اقامت کردن

Antonym: ایستادن

Noun: نشسته

Other Verb: نشست، می نشیند، بنشین

Examples:

Students sat in class.          .دانش آموزان در کلاس در جای خود نشستند

.مادربزرگ من مدت زیادی در خانه قدیمی اش می نشست

My grandmother used to sit in her old house for a long time.

Please, sit down. (or Have a seat.)                             .بفرمایید بنشینید

Leave a Comment