آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم با بازخورد مدرس

آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم برای سنجش مهارت های زبان انگلیسی در بین دانش آموزان پایه هشتم به همراه فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش دانش آموزان و دریافت پاسخ از طرف مدرس زبان انگلیسی آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم Teacher’s Name: Mohammad Hossein Hariri Asl Student’s Grade: 8 Student’s Full … Read more

آزمون زبان پایه هفتم شماره یک به عنوان میان ترم

آزمون زبان پایه هفتم شماره یک به عنوان آزمون میان ترم برای سنجش مهارت های زبان انگلیسی در بین دانش آموزان پایه هفتم به همراه فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش از مدرسین انگلیسی سایت آزمون زبان پایه هفتم Grade 7 Teacher’s Name: Hariri Student’s Name: ———- Answer these questions in complete sentences. با جمله … Read more

Symmetry Definition in Context with Images

Symmetry definition in context with images from the book, Vocabulary for the College-Bound Student in authentic context with illustrations and parts of speech. Learn the word, symmetry, in real passages and improve your reading comprehension as well. /ˈsɪm.ə.tri/ (noun) Symmetry definition (especially in mathematics and geometry) the quality of having two identical or similar parts … Read more

انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و پادکست آموزشی تدریس شده توسط دانش آموزش پایه هشتم با مشکل بینایی به همراه توضیحات کامل و فرم ارسال دیدگاه برای مطرح کردن پرسش های انگلیسی و دریافت پاسخ مفصل و سریع از طرف مدرسین زبان انگلیسی ما ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس چهارم Lesson 4 Conversation … Read more

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش دوم با ویدیو و حل تمرین

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش دوم با ویدیو و حل تمرین به همراه فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش های ریاضی از طرف دانش آموزان و دریافت پاسخ سریع و کامل از طرف مدرسین ریاضی ما ویدیوی ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش دوم این درس ریاضی، تنها شامل ویدیو یا پادکست آموزشی می … Read more

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش یکم با ویدیو و حل تمرین

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش یکم با ویدیو به همراه حل تمرین و توضیحات کامل و فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش های ریاضی از طرف دانش آموزان و دریافت پاسخ سریع و کامل ویدیوی ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش یکم این درس ریاضی فاقد متن می باشد و تنها شامل ویدیوی آموزشی … Read more

انگلیسی پایه هشتم درس هفتم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس هفتم به همراه ویدیو یا پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان انگلیسی در متن و تمرین تلفظ درست واژگان با تدریس دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس هفتم Lesson 7 Conversation Listen to two students and their English teacher … Read more

انگلیسی پایه هشتم درس ششم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس ششم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان انگلیسی در متن و تمرین تلفظ درست واژگان تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین زبان انگلیسی ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس ششم Lesson 6 Conversation Listen to Sam and Hamid … Read more

انگلیسی پایه هشتم درس پنجم با ویدیو و تمرین تلفظ درست واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس پنجم با ویدیو و تمرین تلفظ درست واژگان تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس پنجم Lesson 5 Conversation Listen to Morteza and Phanindra talking about Isfahan. Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where is it? Morteza: … Read more

انگلیسی پایه هشتم درس سوم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس سوم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی برای آموزش واژگان و تلفظ درست واژگان انگلیسی در متن تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس سوم Lesson 3 Conversation Listen to the students talking about their abilities. Elham: … Read more