آرزو Meaning in Farsi – Learn Persian Online

آرزو Meaning in Farsi

آرزو Meaning in Farsi

/ārezu’/ (noun)

English: wish, desire, dream

French: le souhait, souhaiter

Farsi: امید، خواسته، مراد

Adj: آرزومند

Verb: آرزو کردن، آرزو داشتن

Plural: آرزوها

Examples:

.برای شما آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم

.برایتان سفری خوش و بی خطر آرزومندم

.مادرم در کودکی آرزوهای کوچک من را برآورده می کرد

Proverb:

.آرزو بر جوانان عیب نیست

.آدمی به آرزو زنده است

Share this:

Leave a Comment

👩‍🎓 Register