آرزو Meaning in Farsi – Learn Persian Online

آرزو Meaning in Farsi آرزو Meaning in Farsi /ārezu’/ (noun) English: wish, desire, dream French: le souhait, souhaiter Farsi: امید، خواسته، مراد Adj: آرزومند Verb: آرزو کردن، آرزو داشتن Plural: آرزوها Examples: .برای شما آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم .برایتان سفری خوش و بی خطر آرزومندم .مادرم در کودکی آرزوهای کوچک من را برآورده می … Read more

This lesson was published on Jan 25, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment