آموزش Meaning in Farsi – Learn Persian Online

آموزش Meaning in Farsi

آموزش Meaning in Farsi

/āmuzeš’/ (noun)

English: education, instruction, teaching, training

French: Éducation

Farsi: تعلیم، تربیت، فراگیری، یادگیری

Verb: آموختن، آموزش دادن

Adj: آموزنده، آموزشی

Plural: آموزش ها

Examples:

.درس های آموزش زبان فارسی برای همه مفید بوده است

.کودکان با بازی های فکری آموزش داده می شوند

.کتاب های آموزشی برای نوجوانان بهتر است

Leave a Comment