آموزش Meaning in Farsi – Learn Persian Online

آموزش Meaning in Farsi آموزش Meaning in Farsi /āmuzeš’/ (noun) English: education, instruction, teaching, training French: Éducation Farsi: تعلیم، تربیت، فراگیری، یادگیری Verb: آموختن، آموزش دادن Adj: آموزنده، آموزشی Plural: آموزش ها Examples: .درس های آموزش زبان فارسی برای همه مفید بوده است .کودکان با بازی های فکری آموزش داده می شوند .کتاب های آموزشی … Read more

This lesson was published on Jan 28, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment