زندگی Meaning in Farsi – Learn Persian Online

زندگی Meaning in Farsi

زندگی Meaning in Farsi

/zendegi/ (noun)

English: life, living, existence

French: La vie

Farsi: حیات، هستی

Verb: زندگی کردن

Plural: زندگی ها

Examples:

.هر روز زندگی را با لبخند آغاز کنیم

.هزینه های زندگی شهری بیشتر از زندگی روستایی است

Proverb:

.زندگی خوردن و خوابیدن نیست

.زندگی بالا و پایین زیاد داره

.زندگی در گذر حادثه هاست گهی شیرین است و گهی تلخ

.زندگی در گذر است

.زندگی کوتاه است قدر لحظه لحظه ی آن را بدانید

Share this:

Leave a Comment

👩‍🎓 Register