زندگی Meaning in Farsi – Learn Persian Online

زندگی Meaning in Farsi زندگی Meaning in Farsi /zendegi/ (noun) English: life, living, existence French: La vie Farsi: حیات، هستی Verb: زندگی کردن Plural: زندگی ها Examples: .هر روز زندگی را با لبخند آغاز کنیم .هزینه های زندگی شهری بیشتر از زندگی روستایی است Proverb: .زندگی خوردن و خوابیدن نیست .زندگی بالا و پایین زیاد … Read more

This lesson was published on Jan 25, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment