شب Meaning in Farsi – Learn Persian Online

شب Meaning in Farsi شب Meaning in Farsi /šab/ (noun) English: night French: nuit Urdu: رات Farsi: شامگاه Verb: شب شدن Antonym: روز Examples: .ماه، آسمان شب را زیبا کرد The moon made the night sky beautiful. .ما دیشب (شب گذشته) به مهمانی رفتیم We went to a party last night.

This lesson was published on Feb 25, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment