شب Meaning in Farsi – Learn Persian Online

شب Meaning in Farsi

شب Meaning in Farsi

/šab/ (noun)

English: night

French: nuit

Urdu: رات

Farsi: شامگاه

Verb: شب شدن

Antonym: روز

Examples:

.ماه، آسمان شب را زیبا کرد

The moon made the night sky beautiful.

.ما دیشب (شب گذشته) به مهمانی رفتیم

We went to a party last night.

Share this:

Leave a Comment