عصر Meaning in Farsi – Learn Persian Online

عصر Meaning in Farsi عصر Meaning in Farsi /’asr/ (noun) English: evening, afternoon, age, period French: soir Urdu: شام Farsi: بعدازظهر، دوره، عهد، زمان Examples: .نیما هر روز عصر به باشگاه ورزشی می رود Nima goes to the club every evening. .امروزه عصر پیشرفت تکنولوژی است Today is the age of technological advancement.

This lesson was published on Feb 25, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment