عصر Meaning in Farsi – Learn Persian Online

عصر Meaning in Farsi

عصر Meaning in Farsi

/’asr/ (noun)

English: evening, afternoon, age, period

French: soir

Urdu: شام

Farsi: بعدازظهر، دوره، عهد، زمان

Examples:

.نیما هر روز عصر به باشگاه ورزشی می رود

Nima goes to the club every evening.

.امروزه عصر پیشرفت تکنولوژی است

Today is the age of technological advancement.

Share this:

Leave a Comment