نوشتن Meaning in Farsi – Learn Persian Online

نوشتن Meaning in Farsi

نوشتن Meaning in Farsi

/navaštan/ (verb)

English: write

French: Écrire

Urdu: لکھیں

Farsi: تحریر کردن

Noun: نویسنده، نوشته

Examples:

.حروف الفبا را بر روی کاغذ می نویسیم

We write the alphabet on paper.

.یادگیری زبان با نوشتن و خواندن باهم آسان می شود

Language learning is made easy by writing and reading together.

نامه نوشتن، گواهی نوشتن، فاکتور نوشتن، آدرس نوشتن، درست نوشتن

Writing letter, writing certificate, writing invoice, writing address, writing correct

Leave a Comment

🤙 WhatsApp