پزشک Meaning in Farsi – Learn Persian Online

پزشک Meaning in Farsi پزشک Meaning in Farsi /pezešk/ (noun) English: doctor, physician French: Médecin Urdu: معالج Farsi: طبیب، دکتر Verb: پیش پزشک رفتن، به پزشک مراجعه کردن Examples: .بیمار برای درمان به پزشک مراجعه می کند The patient goes to the doctor for treatment. .پزشک داروها را در نسخه تجویز می کند The doctor … Read more

This lesson was published on Feb 26, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment