پزشک Meaning in Farsi – Learn Persian Online

پزشک Meaning in Farsi

پزشک Meaning in Farsi

/pezešk/ (noun)

English: doctor, physician

French: Médecin

Urdu: معالج

Farsi: طبیب، دکتر

Verb: پیش پزشک رفتن، به پزشک مراجعه کردن

Examples:

.بیمار برای درمان به پزشک مراجعه می کند

The patient goes to the doctor for treatment.

.پزشک داروها را در نسخه تجویز می کند

The doctor prescribes medication on prescription.

Leave a Comment