آموزش فارسی داستان مرداس از داستان های جذاب شاهنامه فردوسی

آموزش فارسی داستان مرداس آموزش فارسی داستان مرداس یکی مرد بود اندر آن روزگار              ز دشت سواران نیزه گذار گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد        ز ترس جهاندار با باد سرد که مرداس نام گرانمایه بود          به داد و دهش برترین پایه بود در روزگاران … Read more

This lesson was published on Oct 29, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment