Reply To: آلودگی محیط زیست و چگونگی مراقبت از زمین

#103690

من هم فکر می کنم زمین در خطراست برای اینکه هوا دارد گرم می شود و الوده است و اب کثیف است.

ما می توانیم ماشین برقی و دوچرخه استفاده کنیم.

Categories:

Last updated on May 14, 2022 by