Drawing the Persian Alphabet with Pictures & Details

Drawing the Persian Alphabet Drawing the Persian Alphabet This lesson provides you with  information on Farsi reading and writing, and by the end of this lesson, you’ll have learned the first three letters of Persian … Read more

کلاس آنلاین فارسی برای کودکان – Online Persian Class for children

کلاس آنلاین فارسی برای کودکان کلاس آنلاین فارسی برای کودکان محتوای آموزشی مورد استفاده در کلاس های آنلاین LELB Society، بر اساس سطح و نیاز زبان آموز تدوین می شود. در آموزش برای کودکان و … Read more

کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان – Online Persian Class

کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان کلاس آنلاین فارسی وِیژه کودکان و نوجوانان با داستان و شعر برای زبان آموزان بسیار جذاب بوده و یادگیری زبان فارسی را برای آن ها … Read more

آموزش حرف الف فارسی – آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان

آموزش حرف الف فارسی آموزش حرف الف فارسی « آ »  اولم « آ »  اول                             اولین حرف الفبا قد درازی دارم  … Read more

Learn Persian Alphabet and Sounds – Learn Farsi Online

Learn Persian Alphabet Learn Persian Alphabet Name Name Examples الف /æ lef/ انار – ابر – آب – باران – امروز – اردیبهشت – تماشا ب /be/ برف – باد – ببر – آب – … Read more

شکل صداها و الفبای فارسی در آموزش به غیر فارسی زبان ها

شکل صداها و الفبای فارسی شکل صداهای فارسی صداشناسی مهمترین مرحله آمادگی برای خواندن و نوشتن است، زیرا خواندن و نوشتن به وسیله ی الفبا انجام می گیرد. حروف الفبا نشانه های قراردادی صداها هستند. … Read more

گفتار و نوشتار فارسی و تفاوتهای بین آنها در امر آموزش زبان فارسی

گفتار و نوشتار فارسي در آموزش به غیر فارسی زبانان  گفتار و نوشتار فارسی نویسنده: هاجر عزیز زنجانی آموزش زبان فارسي به غیر فارسی زبانان اغلب به كلاسهاي درسي در محیط هـاي غیر زبانی محدود می … Read more